ບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍເປັນພາສາລາວ.

ການສື່ສານດ້ານພາສາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງການປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ.

 

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈວ່າກົດໝາຍແມ່ນສັບສົນຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າທ່ານວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້.
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີພະນັກງານເວົ້າພາສາລາວໄດ້ທີ່ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອແລະແປພາສາຊ່ວຍພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ມີປະສິດຕິ.
ຜົນສຳເລັດສູງຂື້ນການສື່ສານເປັນພາສາລາວຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈແລະຊ່ວຍເຫລືອທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໄ.

ດ້ແນວໃດກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາແລະໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຕອບຄຳຖາມຂອງທ່ານເປັນພາສາລາວ.

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງອົດສະຕາລີຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ມີໃຫ້ບໍລິການທີ່ປຶກສາດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ກົດໝາຍການຄ້າ
  • ກົດໝາຍການດຳເນີນຄະດີ
  • ກົດໝາຍຄອບຄົວ
  • ກົດໝາຍຄວາມປາດຖະໜາແລະມູນມໍລະດົກ
  • ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບສິນແລະໂອນ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສາມາດຕອບບັນຫາທາງກົດໝາຍຂອງທາ່ນເປັນພາສາລາວໄດ້.

ກະລຸນາເລືອກບໍລິສັດກົດໝາຍRoseເພື່ອສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ຄຳແນະນຳດ້ານກົດໝາຍນີ້.

ບໍລິສັດກົດໝາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍຕັ້ງແຕ່ປີ1977. ທະນາຍຄວາມຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນມີປະສົບການດ້ານການບໍລິການ. ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມີທີມງານທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍທີ່ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍແລະພວກເຮົາສາມາດສື່ສານກັບທ່ານເປັນພາສາລາວ.